Αναστάσιος Κουγιουμτζίδης : Ο ρόλος τις ιδιωτικής ασφάλισης στις μικρές αναπτυξιακές ηλικίες - Εποχή Covid

Ένα από τα μεγαλύτερα και τα πιο κοστοβόρα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι οικογένειες , οι οποίες έχουν παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό , σε ερασιτεχνικό ή σε επαγγελματικό επίπεδο είναι τα προβλήματα που προκύπτουν από τραυματισμούς . 

Είναι ένα συχνό φαινόμενο , αν και οι περισσότεροι γονείς , ιδιαίτερα όταν το παιδί τους ξεκινάει τον αθλητισμό , τις περισσότερες φορές δεν το περιμένουν ή περιμένουν κάτι όχι ιδιαίτερα βαρύ . Επιπρωσθέτως περιμένουν ή θεωρούν δεδομένο ότι  τα παιδιά τους θα τύχουν της προστασίας , της παρακολούθησης ή ακόμη και της καταβολής των χρημάτων που θα χρειαστούν για την αποκατάσταση της υγείας των παιδιών τους ο εκάστοτε σύλλογος. 

Η αλήθεια στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι διαφορετική .

Διαβάστε τι μας λέει ο Αναστάσιος Κουγιουμτζίδης , ο οποίος είναι πολύπειρος και στο θέμα του αθλητισμού , ως προπονητής μπάσκετ στους μεγαλύτερους συλλόγους από τα τμήματα ακαδημιών έως και τα τμήματα ανδρών , αλλά και ως έμπειρος Ασφαλιστικός Σύμβουλος με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και μετά από πολλές συνεργασίες και τις καλύτερες κριτικές.Αναστάσιος Κουγιουμτζίδης

Είναι γεγονός ότι όλοι οι αθλητές από́ τους πιο μικρούς μέχρι και τους πιο μεγάλους επιθυμούν να επιστρέψουν στο φυσικό́ τους περιβάλλον που δεν είναι άλλο από́ το γήπεδο.

Ένα μεγάλο ερωτηματικό́ που τίθεται είναι εάν η ανάκαμψη μετά το μακρύ́ διάλειμμα προκαλεί́ σημαντικό́ αριθμό́ τραυματισμών. Σύμφωνα με μια μελέτη από́ τη Γερμανία και συγκεκριμένα από́ τον γιατρό́ Τζόελ Μασόν, έναν Αυστραλό́ ερευνητή́ στο Ινστιτούτο Αθλητισμού́ Επιστημών του Πανεπιστημίου της Ιένα ο κίνδυνος τραυματισμού́ αυξήθηκε κατά́ 266%.

Σίγουρα το μεγαλύτερο ποσοστό́ αναφέρεται σε επαγγελματίες αθλητές και ενήλικες αλλά́ τι συμβαίνει όταν οι τραυματισμοί́ αυτοί́ αγγίζουν τις μικρές αναπτυξιακές ηλικίες;

Ποιος επιβαρύνεται με το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων των νεαρών αθλητών; τις επισκέψεις σε γιατρούς; Aκόμα και το κόστος μια πολυδάπανης νοσηλείας ή ενός χειρουργείου αποκατάστασης;

Είναι μερικά́ ερωτήματα που οι στατιστικές μας δείχνουν ότι το κόστος καλούνται τις περισσότερες φορές να το επωμιστούν οι ίδιοι οι γονείς.

Σε αυτό́ το σημείο  ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης μπορεί́ να παίξει καθοριστικό́ ρολό και να εξελιχθεί́ στον καλύτερο συμπαίκτη για την κάθε οικογένεια.

Μερικά́ από́ τα ωφέλη:

*κάλυψη εξόδων νοσηλείας

*κάλυψη αμοιβής ιατρών

*δικαίωμα επιλογής ιδιωτικής κλινικής και Ιατρού́

*έξοδα αποκατάστασης.

Είναι σημαντικό́ πλέον να γνωρίζουμε στους προκλητικούς καιρούς που ζούμε ότι η ιδιωτική́  ασφάλιση είναι μια υπηρεσία που μπορεί να προστατέψει το βιοτικό́ επίπεδο της κάθε οικογένειας.


Αναστάσιος Κουγιουμτζίδης 

Ασφαλιστικός Σύμβουλος Ζωής

MetLife Life Insurance S.A.

Cosmos offices Ag.Georgiou 5

57001,pilea,Thessaloniki

Tel:2310 493 000

Mob:6973346404

Email: Anastasios.Kougioumtzidis@metlifesales.gr


0 Comentarios